Normativa

 

 

AUDIOVISUAL

NORMATIVA ESTATAL

NORMATIVA AUTÓNOMICA

 • Decreto 276/1999, do 21 de outubro, polo que se regula a composición e as funcións do Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia (DOG nº211, do 2 de novembro, de 1999), modificado no seu artigo 3º polo Decreto 326/2003, do 24 de xullo (DOG nº 149, do 4 de agosto de 2003). Últimas modificacións de diversos artigos referentes a súa composición polo Decreto 592/2005, do 29 de decembro. (DOG nº7, do 11 de xaneiro de 2006) e polo Decreto 346/2009, do 30 de xullo (DOG nº 153, do 6 de agosto de 2009).
 • Lei 9/1984, do 11 de xullo, de creación da Compañía de Radio-Televisión de Galicia (DOG nº 148 de 3 de agosto de 1984), modificada nos artígos 1 e 20 pola Lei 3/2002, do 29 de abril de medidas de réxime fiscal e administrativo  (DOG nº84, do 2 de maio de 2002)
 •  

  TELECOMUNICACIÓNS

  NORMATIVA ESTATAL

 • Lei 32/2003, do 3 de novembro, xeral de telecomunicacións (BOE Nº 264, de 4 de novembro de 2003)
 • Lei 10/2005, de 14 de xuño, de Medidas Urxentes para o Impulso da Televisión Dixital Terrestre, de Liberalización da Televisión por Cable e de Fomento do Pluralismo. (BOE Nº 142, de 15 de xuño de 2005)
 • Lei 56/2007, de 28 de decembro, de Medidas de Impulso da Sociedade da Información (BOE Nº 312, de 29 de decembro de 2007)
 • Lei 59/2003, de 19 de decembro, de Firma Electrónica (BOE nº 304, de 20 de decembro de 2003)

   

  TELEVISIÓN

   

  NORMATIVA ESTATAL

 • Real Decreto 944/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Plán Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre (BOE Nº 181, 30 de xullo de 2005)
 • Real Decreto 945/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o regulamento xeral de prestación do servizo de Televisión Dixital Terrestre (BOE Nº 181, 30 de xullo de 2005)
 • Orden ITC/2476/2005, de 29 de xullo poloa que se aproba o regulamento técnico e de prestación do servizo de Televisión Dixital Terrestre (BOE Nº 181, 30 de xullo de 2005)
 • Real Decreto 439/2004, do 12 de marzo, que aproba o Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Local, modificado polo Real Decreto 2268/2004, do 3 de decembro (BOE Nº 85, do 4 de abril de 2004)
 • Ley Orgánica 14/1995, do 22 de decembro, de publicidad electoral en emisoras de Televisión Local por ondas terrestres (BOE Nº 309, de 27 de decembro de 1995)
 • Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, polo que se regula a asignación dos múltiples da Televisión Dixital Terrestre tralo cese das emisións de televisión terrestre con tecnoloxía analóxica (BOE Nº 81, de 3 de abril de 2010)
 • NORMATIVA AUTÓNOMICA

 •  

  RADIO

  NORMATIVA ESTATAL

  NORMATIVA AUTÓNOMICA

  • Decreto 156/1989, do 27 de xullo, polo que se regula o procedemento de concesións de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencias (DOG nº151, do 8 de agosto de 1989) modificado parcialmente polo Decreto 35/1992, do 6 de febreiro (DOG nº27 do 10 de febreiro de 1992)
  • Orde do 1 de abril de 1986, pola que se establece o procedemento para inscribir as empresas de radiodifusión no Rexistro de empresas radiodifusoras en Galicia, da Dirección Xeral de Medios de Comunicación Social (DOG Nº 102, do 27 de maio de 1986).